Navigácia

Obsah

STANOVY

Nitrianskeho regionálneho združenia obcí – ZMOS

 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 

Názov združenia: Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS (ďalej len združenie), používaná skratka: NRZ – ZMOS.

Sídlo združenia: Obecný úrad Jelšovce č. 37, PSČ 951 43.

 

 

Čl. II.

Postavenie združenia

 

Združenie bolo založené 5.11.2008 ako záujmové združenie právnických osôb v súlade so zákonom č. 369/2008 Zb. o obecnom zriadení. Združenie je dobrovoľným, záujmovým a na politických stranách nezávislým združením miest a obcí. Združenie je právnickou osobou.

 

Čl. III.

Predmet činnosti a ciele združenia

 

Združenie sa podieľa na príprave a presadzovaní takých programov a projektov, ktoré umožnia ekonomickú progresivitu regiónu, jednotlivých obcí, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva pri rešpektovaní miestnych tradícií, historických a kultúrnych daností ako aj pri rešpektovaní platných právnych noriem pri snahe zabezpečiť komplexný rozvoj územia so zreteľom na potreby obyvateľstva. 

 

Ciele združenia:

 1. Chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou a zákonmi SR a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy.
 2. Presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov.
 3. Iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia.
 4. Podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí.
 5. Podporovať  a organizovať podujatia s kultúrnym, športovým, spoločenským a charitatívnym zameraním.
 6. Posilňovať vzťahy občanov k mestám a obciam, k ich tradíciám a zvyklostiam.
 7. Spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a všetkými subjektmi , ktoré majú záujem o rozvoj  miest a obcí.
 8. Podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu členov s cieľom riešiť spoločné úlohy.
 9.  Vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať.

 

Čl. IV.

Funkcie združenia

 

Združenie vo vzťahu k členom plní koordinačnú, iniciatívnu, poradenskú, vzdelávaciu a informačnú funkciu. Zastupuje mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám bez zasahovania do samosprávnych kompetencií členov.

 

Čl. V.

Vznik a zánik členstva

 

Členom združenia sa môžu stať obce a mestá, ktoré súhlasia s stanovami, zámermi a cieľmi združenia, na základe písomnej prihlášky schválenej obecným zastupiteľstvom po schválení snemom a po zaplatení členského príspevku. Členstvo v združení zaniká:

 1. Na základe písomného oznámenia o vystúpení zo združenia. Oznámenie je potrebné doručiť najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roku. Členstvo zaniká od 1.januára nasledujúceho kalendárneho roku.
 2. Nezaplatením členského príspevku do 31.marca príslušného kalendárneho roku. V takom prípade členstvo zaniká do 90 dní od riadneho termínu úhrady členského príspevku.

      Člen združenia má právo:

3.  Zúčastniť sa prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu (starostu) na rokovaniach snemu      

     a ďalších orgánov združenia. Štatutárny zástupca môže túto kompetenciu písomne delegovať

      na poslanca obecného zastupiteľstva.

4.   Voliť a byť volený prostredníctvom štatutárneho zástupcu do orgánov združenia.

5.   Predkladať návrhy, námety a podnety na riešenie problémov miest a obcí.

6.   Zúčastňovať sa na plnení úloh združenia.

7.   Byť informovaný o činnosti združenia. 

       Člen združenia je povinný:

  8.   Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov združenia.

  9.   Platiť členské príspevky v určenej výške a v stanovenom termíne.

10.   Včas písomne informovať združenie o administratívnych zmenách (zmena adresy,    

         bankového spojenia a pod.), príp. iných dôležitých informáciách pre činnosť združenia.

11.   Chrániť dobré meno a povesť združenia. 

 

Čl. VI.

Orgány združenia

 

       Orgánmi združenia sú:

 1. Snem združenia (ďalej len snem)
 2. Predseda združenia (ďalej len predseda)
 3. Rada združenia (ďalej len rada)
 4. Revízna komisia

 

 

Čl. VII.

Snem združenia

 

Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov združenia. Snem zvoláva z poverenia rady predseda združenia najmenej raz ročne, spravidla v prvom polroku kalendárneho roka. Mimoriadny snem zvoláva rada združenia, ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň tretina členov združenia. Mimoriadny snem prerokuje len body súvisiace s dôvodom jeho zvolania. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. V prípade, že snem nie je uznášaniaschopný, zvolá predseda nové zasadnutie snemu, ktorého termín môže urči na ten istý deň. Podmienkou uznášaniaschopnosti takto zvolaného snemu je účasť aspoň jednej tretiny všetkých členov združenia. Pri hlasovaní má každý riadny člen jeden hlas. Uznesenie je prijaté, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov. Pri hlasovaní o rozpustení alebo zlúčení združenia rozhoduje snem trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov, o zmene stanov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. V prípade zrušenia združenia zaniká výmazom z registra združení. Do kompetencie snemu patrí:

 1. Schvaľovať a meniť stanovy združenia.
 2. Voliť a odvolávať radu.
 3. Voliť a odvolávať predsedu.
 4. Voliť a odvolávať revíznu komisiu.
 5. Prerokovať a schvaľovať základné ciele pre činnosť združenia na nasledujúce obdobie, rozpočet združenia, správy o činnosti a plnení úloh združenia, revízne správy a účtovnú závierku.
 6. Schvaľovať výšku členského príspevku.
 7. Rozhodovať o vzniku, zániku a zlučovaní združenia, menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia v záležitostiach spojených s likvidáciou združenia.
 8. Rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa nakladania s majetkom združenia.
 9. Delegovať svojich zástupcov na snem ZMOS.

 

Čl. VIII.

Predseda združenia

 

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje ho navonok vo vzťahu k iným právnym subjektom a v pracovno-právnych vzťahoch. 
 2. Zvoláva zasadnutie rady.
 3. Predkladá snemu správu o činnosti združenia.
 4. Menuje podpredsedu po prerokovaní v rade.
 5. Súčasne s funkciou predsedu združenia vykonáva funkciu predsedu rady.
 6. Volí a odvoláva ho snem.
 7. Funkčné obdobie predsedu trvá podľa volebného obdobia do orgánov samosprávy obcí.
 8. Predseda združenia zostáva vo funkcii do prvého zasadnutia snemu po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 9. Predseda rozhoduje o všetkých veciach združenia, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom združenia.
 10. Ak sa predseda počas svojho funkčného obdobia vzdá funkcie, jeho práva a povinnosti vykonáva podpredseda do zvolenia nového predsedu. Vzdanie sa funkcie predsedu musí byť doručené písomne rade združenia. Mandát predsedu zaniká aj zánikom mandátu voleného predstaviteľa členskej obce alebo zánikom členstva obce, za ktorú bol zvolený ako štatutárny zástupca.

 

 

 

Čl. IX.

Rada združenia

 

 1. Rada je výkonným orgánom združenia.
 2. Členovia rady sú volení snemom na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie končí zvolením novej rady združenia.
 3. O počte členov rady rozhoduje snem.
 4. Rada spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi snemami a zabezpečuje úlohy, na ktorých sa uzniesol snem.
 5. Je zodpovedná za prípravu zasadnutia snemu.
 6. Rozhoduje o odmeňovaní členov združenia.
 7. Zasadnutie rady zvoláva a riadi predseda.
 8. Zasadnutie rady sa uskutoční, aj ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov rady.
 9. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na prijatie uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 10. Rada prerokováva podnety a žiadosti členov, podnecuje ich iniciatívu a vykonáva opatrenia v záujme združenia a jej členov.
 11. Členstvo v rade zaniká nezvolením za člena rady alebo písomným vzdaním sa členstva doručeného predsedovi združenia, prípadne zánikom mandátu voleného predstaviteľa obce mimo riadneho termínu volieb do orgánov samosprávy obcí alebo, ak sa člen rady nezúčastní trikrát po sebe jej rokovania bez ospravedlnenia. Členstvo v rade zaniká aj zánikom členstva obce v združení, za ktorú bol člen rady zvolený štatutárnym zástupcom.
 12. Člen rady sa môže k obsahu rokovania vyjadriť a hlasovať aj per-rollam. V takom prípade doručí stanoviská predsedovi združenia najneskôr deň pred stanoveným termínom zasadnutia rady. Takáto účasť nie je posudzovaná ako neprítomnosť.
 13. Členstvo v rade je nezastupiteľné.

 

Čl. X.

Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.
 2. Komisia má troch členov.
 3. Komisiu volí a odvoláva snem.
 4. Členov komisie volí snem na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie končí zvolením novej komisie združenia.
 5. Komisia si volí predsedu.
 6. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
 7. Členstvo v komisii môže zaniknúť doručením písomného vzdania sa členstva v komisii predsedovi združenia alebo zánikom mandátu voleného predstaviteľa obce mimo riadneho termínu volieb do orgánov samosprávy obcí, prípadne zánikom členstva obce, za ktorú bol člen komisie zvolený štatutárom, v združení.
 8. Predseda združenia môže byť prizývaný na zasadnutia komisie s hlasom poradným.
 9. Predseda kontrolnej komisie môže byť prizývaný na zasadnutia rady s hlasom poradným.
 10. Komisia kontroluje hospodárenie združenia, o čom predkladá snemu správu.
 11. Komisia predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu a k ročnej účtovnej závierke.
 12. Komisia navrhuje predsedovi opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
 13. Komisia kontroluje dodržiavanie stanov združenia a plnenie uznesení snemu.

 

Čl. XI.

Zásady hospodárenia

 

 1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, darov a grantov, dotácií, ako aj z ostatných príjmov.
 2. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom, prípadne smernicami združenia.
 3. Finančné prostriedky môžu byť použité len na aktivity súvisiace s činnosťou združenia.
 4. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného snemom tým členom združenia, ktorým členstvo trvá k dátumu zániku združenia.
 5. Združenie ručí do výšky svojho majetku a len do tejto výšky môže brať na seba záväzky.

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov združenia a jeho orgány, prípadne zamestnancov.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia snemom združenia a účinnosť dňom registrácie Okresným úradom Nitra.
 3. Schválením znenia týchto stanov strácajú platnosť aj účinnosť všetky predchádzajúce znenia stanov a ich dodatkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ladislav Hroššo

                                                                                                                      predseda združenia
                                                                                                                            NRZ – ZMOS